Flag Counter

Úvod / Samospráva / Organizačná štruktúra obce

Organizačná štruktúra obce

Orgánmi obce Svätý Kríž sú starosta obce a obecné zastupiteľstvo. 

Starosta obce je predstaviteľom a najvyšším výkonným orgánom obce, ktorého obyvatelia volia na 4 roky.

Obecné zastupiteľstvo obce Svätý Kríž je zastupiteľský zbor obce zložený zo 7 poslancov, zvolených na obdobie 4 rokov. Funkčné obdobie poslancov končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva. 

Obecné zastupiteľstvo obce Svätý Kríž má zriadených 4 komisie.

Osobitné postavenie medzi orgánmi obce má hlavný kontrolór, ktorého volí obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnanec obce a vykonáva kontrolu plnenia úloh obce.

 

Starosta obce: Dušan Matejka ml.

 

Poslanci:

Ing. Tibor Fronko

Ján Kubáň 

Tomáš Košo

Dana Matejková

Mgr. Zuzana Martikánová

Mgr. Alena Ridzoňová

Mgr. Peter TomčíkKomisia na ochranu verejného záujmu:

Predseda: Ing. Tibor Fronko

Členovia: Mgr. Peter Tomčík, Mgr. Zuzana Martikánová, Tomáš Košo

 

Komisia školstva, kultúry, športu a mládeže:

Predseda:
Členovia: Ján Kubáň, Mgr. Alena Ridzoňová, Mgr. Zuzana Martikánová, Tomáš Košo


 

Komisia verejného poriadku:

Predseda:

Členovia: Ján Kubáň, Tomáš Košo

 

Komisia výstavby, dopravy a životného prostredia:

Predseda: 

Členovia: Kubík, Žikla

 

Hlavný kontrolór obce: Danuša Beláková