Flag Counter

Úvod / Samospráva / Organizačná štruktúra obce

Organizačná štruktúra obce

Orgánmi obce Svätý Kríž sú starosta obce a obecné zastupiteľstvo. 

Starosta obce je predstaviteľom a najvyšším výkonným orgánom obce, ktorého obyvatelia volia na 4 roky.

Obecné zastupiteľstvo obce Svätý Kríž je zastupiteľský zbor obce zložený zo 7 poslancov, zvolených na obdobie 4 rokov. Funkčné obdobie poslancov končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva. 

Obecné zastupiteľstvo obce Svätý Kríž má zriadených 5 komisií.

Osobitné postavenie medzi orgánmi obce má hlavný kontrolór, ktorého volí obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnanec obce a vykonáva kontrolu plnenia úloh obce.

 

Starosta obce: Vladimír Feketík

 

Poslanci:

Ing. Tibor Fronko (zástupca starostu)

Dušan Matejka st.

Ing. Zuzana Nickelová

Jana Repová

Stanislav Španko

Ing. Ľubomír Tomčík

Mgr. Peter Tomčík


Komisia na ochranu verejného záujmu:

Predseda: Mgr. Peter Tomčík

Členovia: Ing. Zuzana Nickelová, Janka Repová

 

Komisia stavebná, územného plánovania a dopravy:

Predseda: Ing. Tibor Fronko
Členovia: Dušan Matejka st..Ing. Ľubomír Tomčík,

                 Ing. Peter Tomo, Ing. Jozef Pavlík

 

Komisia bytová a sociálnych vecí:

Predseda: Dušan Matejka st.
Členovia: Ing. Tibor Fronko, Ing. Zuzana Nickelová, Stanislav Španko

                 Mgr. Pavol Tomčík, Mgr. Zuzana Tomčíková

 

Komisia kultúry, školstva, telovýchovy, športu amládeže:

Predseda: Ing. Ľubomír Tomčík
Členovia: Ing.Tibor Fronko, Ing. Zuzana Nickelová, Jana Repová, Mgr. Peter Tomčík

                Elena Droppová, Mestický Peter, Ing. Roman Repa, Mgr. Jana Šipeková, Božena   

                Urbanová

 

Komisia telovýchovy, športu a mládeže:

Predseda: Ing. Tibor Fronko
Členovia: Ing. Roman Repa, Stanislav Mičuda, Ladislav Ridzoň, Peter Mestický, Dana  

                Matejková ml.

 

 

Hlavný kontrolór obce: Danuša Beláková