Flag Counter

Úvod / Samospráva / Všeobecné záväzné nariadenia

Všeobecné záväzné nariadenia

Do všeobecne záväzných nariadení obce možno nahliadnuť v úradných hodinách na Obecnom úrade vo Svätom Kríži

 

Názov súboruVeľkosť súboruPridané
VZN č. 1/2017 o určení dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ, ŠKD a ŠJ vo Svätom Kríži148.9 KB27.04.2017
VZN č. 5/2016 o stanovení sumy úhrady za vydanie náhradnej evidenčnej známky pre psa ...500 KB03.10.2016
Dodatok č. 1 k VZN č. 8/2012 o podmienkach pripojenia nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu, odvádzaní odpadových vôd do verejnej kanalizácie .....140.1 KB27.07.2016
VZN č. 4/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi ...456.7 KB11.07.2016
VZN č. 3/2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ s MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti Obcew Svätý Kríž79.2 KB15.04.2016
VZN č. 1/2016 o vyhradení miesta a ustanovení podmienok na umiestňovanie plagátov na verejných priestranstvách na území obce Svätý Kríž169.2 KB15.04.2016
VZN č. 4/2015 o prevádzkovaní Domu smútku a pohrebiska Šura v Obci Svätý Kríž891.3 KB15.04.2016
VZN č. 3/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a drobné stavebné odpady649.1 KB15.04.2016
VZN č. 2/2015 o zákaze prevádzkovanie niektorých hazardných hier na území obce Svätý Kríž103.5 KB15.04.2016
VZN č. 3/2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou o spôsobe náhradného odvádzania odpadových vôd a zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok299.1 KB15.04.2016
VZN č. 2/2014 Trhový poriadok712.4 KB15.04.2016
VZN č. 8/2012 o podmienkach pripojenia nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu, odvádzaní odpadových vôd do verejnej kanalizácie ...805.1 KB15.04.2016
VZN č. 6/2012 o podmienkach prideľovania bytov a správy bytových domov ....689.3 KB15.04.2016
Dodatok č. 2 k VZN č. 4/2012 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu Obce Svätý Kríž106.5 KB15.04.2016
Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2012 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu Obce Svätý Kríž167.8 KB15.04.2016
VZN č. 4/2012 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu Obce Svätý Kríž577.7 KB15.04.2016
VZN č. 2/2012 o príspevkoch rodičov v ZŠ s MŠ Svätý Kríž + Dodatok č. 1399.9 KB15.04.2016
VZN č. 9/2004 o určení školského obvodu pre základnú školu na území obce Svätý Kríž214.1 KB15.04.2016