Flag Counter

Úvod / Samospráva / Všeobecné záväzné nariadenia

Všeobecné záväzné nariadenia

Do všeobecne záväzných nariadení obce možno nahliadnuť v úradných hodinách na Obecnom úrade vo Svätom Kríži

VZN Žilinského samosprávneho kraja č. 63/2019o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov ŽSK

 

2020

VZN č. 2/2020

o určená výšky príspevku na činnosť Materskej školy, ŠKD a príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Svätý Kríž

VZN č. 3/2020

o určená výšky dotácie na prevádzku a mzdy Materskej školy, ŠKD a Školskej jedálne so sídlom na území obce Svätý Kríž, správu objektu Materskej školy a záujmovú činnosť detí od 5 do 15 rokov s trvalým pobytom na území obce Svätý Kríž na rok 2020

VZN č. 4/2020

o Prevádzkovaní Domu smútku a pohrebiska Šura v Obci Svätý Kríž

 

Názov súboruVeľkosť súboruPridané
VZN č. 1 - 2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ, ŠKD a ŠJ vo Svätom Kríži131.8 KB24.02.2022
VZN č. 4/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady130 KB11.01.2022
VZN č.3/2021 o určení miestneho poplatku za rozvoj118.7 KB11.01.2022
VZN č. 2/2021 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení (MŠ,ŠKD,ŠJ) v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Svätý Kríž3.8 MB21.10.2021
VZN č. 1/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ, ŠKD a ŠJ vo Svätom Kríži2.8 MB17.05.2021
VZN č.7/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO110.8 KB07.01.2021
VZNč.6/2020 o nakladaní s KO a DSO na území obce124.5 KB07.01.2021
VZN č.5/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce6.2 MB21.07.2020
VZN č. 1 - 2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ, ŠKD a ŠJ vo Svätom Kríži2.5 MB24.03.2020
VZN 4/2019 o určení výšky príspevku na činnosť materskej školy, školského klubu detí a príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Svätý Kríž3.1 MB19.02.2020
Návrh VZN č. 5/2019 o určení miestneho poplatku za rozvoj v obci Svätý Kríž107.4 KB23.01.2020
VZN č.3/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku a komunálne odpady a drobné stavebné odpady104.7 KB23.01.2020
VZN 1/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy MŠ, ŠKD a ŠJ so sídlom na území obce Svätý Kríž .....162.9 KB18.07.2019
VZN 7/2018 o čistote a o ochrane verejnej zelene158 KB04.12.2018
VZN 6/2018 , ktorým sa ustanovujú podrobnosti o organizovaní miestneho referenda248 KB04.10.2018
VZN 5/2018 o vyhradení miesta a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách na území obce Svätý Kríž158.9 KB04.10.2018
VZN 4/2018 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky v zariadení služieb147.8 KB04.10.2018
VZN 3/2018, ktorým sa zrušuje VZN 2/1992139.6 KB04.10.2018
VZN 2/2018 o určení výšky príspevku na činnosť MŠ, ŠKD o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na ŠJ ....161.5 KB23.04.2018
VZN č. 2/2017 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce251.1 KB28.02.2018
VZN č. 5/2016 o stanovení sumy úhrady za vydanie náhradnej evidenčnej známky pre psa ...500 KB03.10.2016
Dodatok č. 1 k VZN č. 8/2012 o podmienkach pripojenia nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu, odvádzaní odpadových vôd do verejnej kanalizácie .....140.1 KB27.07.2016
VZN č. 3/2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ s MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti Obcew Svätý Kríž79.2 KB15.04.2016
VZN č. 4/2015 o prevádzkovaní Domu smútku a pohrebiska Šura v Obci Svätý Kríž891.3 KB15.04.2016
VZN č. 3/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a drobné stavebné odpady649.1 KB15.04.2016
VZN č. 2/2015 o zákaze prevádzkovanie niektorých hazardných hier na území obce Svätý Kríž103.5 KB15.04.2016
VZN č. 3/2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou o spôsobe náhradného odvádzania odpadových vôd a zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok299.1 KB15.04.2016
VZN č. 2/2014 Trhový poriadok712.4 KB15.04.2016
VZN č. 8/2012 o podmienkach pripojenia nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu, odvádzaní odpadových vôd do verejnej kanalizácie ...805.1 KB15.04.2016
VZN č. 6/2012 o podmienkach prideľovania bytov a správy bytových domov ....689.3 KB15.04.2016
Dodatok č. 2 k VZN č. 4/2012 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu Obce Svätý Kríž106.5 KB15.04.2016
Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2012 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu Obce Svätý Kríž167.8 KB15.04.2016
VZN č. 4/2012 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu Obce Svätý Kríž577.7 KB15.04.2016
VZN č. 9/2004 o určení školského obvodu pre základnú školu na území obce Svätý Kríž214.1 KB15.04.2016